CONTÁCTANOS    ASÓCIATE       

Circular 01/19 - Assumpte: Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2019

el . Publicado en Circulars

Benvolgut associat/da,

Per la present li comuniquem que al DOGC del 28 de desembre, número 7776, s'ha publicat el Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019.

D'altra banda li informem de que s'està elaborant l'Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2019.

Li fem saber que des d'ACORDJOC hem presentat al CTESC una esmena sobre la disposició transitòria novena, que fa referència a les fiances de les empreses operadores de joc.

A continuació li fem un resum de les novetats, que fan referència expressa al joc, o que poguessin afectar l'activitat i que són les següents:

1.- Modificació dels beneficis fiscals.
L'article 8 modifica l'article 1.2-7 apartat 3 de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que elimina la bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cas que la sol•licitud la presentin persones obligades a relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ APL
 "3. Quan la presentació de la sol•licitud corresponent es pugui fer de manera presencial o per mitjans electrònics, s'aplica una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per la prestació del servei o la realització d'activitats, si se'n fa la sol•licitud per mitjans electrònics. No s'aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte.
No s'aplica aquesta bonificació en cas que la sol•licitud la presentin persones obligades a relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics."

2.- Eliminació de les taxes administratives respecte a les autoritzacions, renovacions o règim de comunicació dels salons recreatius de màquines tipus A, així com per assajos previs d'homologació de les màquines tipus A.

L'article 33, en el seu apartat 1, suprimeix l'apartat 4.4 de l'article 15.1-4 de la Llei de taxes i preus públics: "De salons recreatius (màquines A): 235,70 euros."

L'article 33, en el seu apartat 2, modifica l'apartat 11.1 de l'article 15.1-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ APL
"11.1. Per assaigs previs d'homologació de màquines recreatives dels tipus B i C: 367,30 euros."

3.- Increment del tipus de gravamen de les apostes esportives.
L'article 49 modifica l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, respecte al tipus tributari aplicable a les apostes:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ APL
"2. Els tipus tributaris aplicables en les apostes són els següents:
a) El tipus tributari general és del 15%.
b) El tipus tributari corresponent a les apostes sobre esdeveniments esportius, de competició o d'un altre caràcter prèviament determinat, i també a les apostes hípiques, és del 15%"

4.- Es modifica la meritació de l'impost que grava el joc del bingo.
L'article 50 modifica l'article 34.2 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ APL
"2. En el cas del joc de la plena o bingo, la taxa es merita en el moment del subministrament de cartons a l'entitat titular de l'autorització administrativa corresponent o a l'empresa de serveis gestora del joc del bingo. El subministrament de cartons resta condicionat a la inexistència de deutes tributaris en concepte d'aquesta taxa, llevat que s'acrediti que s'ha extingit el deute tributari."

5.- Modificació del règim sancionador en matèria de joc.
L'article 112, en l'apartat 1 modifica la lletra b de l'article 3 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ APL
Tenen la consideració de faltes molt greus les infraccions següents:
"b) Fer activitats de joc autoritzades o explotar elements de joc autoritzats sense haver satisfet la taxa corresponent, utilitzar aquesta per a fer una activitat o explotar uns elements diferents dels que li corresponen, o no haver satisfet la resta de tributs que graven l'activitat del joc."

L'article 112, en l'apartat 2 modifica l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ APL
"1. Les empreses que fan activitats relacionades amb el joc han de constituir fiances, en els termes i amb les quanties establertes per reglament, que resten afectes a les responsabilitats econòmiques i al compliment de les obligacions que deriven del règim sancionador establert per aquesta Llei i, en general, al compliment de les obligacions derivades en cada cas de la normativa específica.
Les fiances també responen dels deutes derivats de la tributació sobre el joc, que les empreses tinguin amb l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya."

6.- Transformació de la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en una societat anònima.
L'article 82, en l'apartat 1, afegeix l'apartat 5 a l'article 3 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'entitat autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat:

"5. El Consell d'Administració es reunirà preceptivament, en sessió ordinària, almenys quatre cops l'any. En sessió extraordinària es reunirà sempre que sigui convocat per la presidència o quan ho sol•licitin com a mínim tres dels seus membres amb dret a vot.
Les sessions es podran constituir, convocar i celebrar tant de forma presencial com a distància, així com adoptar acords utilitzant mitjans electrònics sempre i quan s'asseguri el quòrum i el sentit del vot."

L'article 82, en l'apartat 2, modifica l'apartat 4.2, de l'article 4 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ APL
"4.2. Correspon al Govern mitjançant decret, la regulació de les condicions bàsiques de la comercialització de les loteries de la Generalitat, l'estructura essencial de la xarxa comercial i la determinació i requisits mínims dels subjectes que la composen, així com dels criteris necessaris per l'establiment de les comissions que poden percebre.
Per ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joc, es concreten la resta de qüestions relatives a la xarxa comercial, el règim de les autoritzacions per formar-ne part, l'abast dels acords comercials i el càlcul de l'import de les comissions i els subjectes als que s'apliquen."

D'altra banda, la disposició addicional setena estableix el termini d'un any des que entri en vigor la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives, perquè el Govern acordi l'inici del procés de transformació de la EAJA en una societat anònima.

7.- Disposició transitòria novena. Activitat de joc i fiances

"1. Les empreses que fan activitats relacionades amb el joc han d'adequar les fiances dipositades, en el termini màxim de sis mesos, a la seva afectació als deutes tributaris derivats de la tributació sobre el joc contrets amb l'administració tributària de la Generalitat de Catalunya. Aquesta adequació s'ha d'efectuar mitjançant la substitució de la fiança ja constituïda per una de nova.
2. La manca d'adequació de les fiances en els temes i el termini previst en l'apartat anterior serà causa de cancel•lació de la inscripció en el registre d'empreses de joc."

  • ACORDJOC ha sol•licitat augmentar el termini per adequar les fiances, a divuit mesos.

8.- Disposició derogatòria
Es deroga l'apartat segon de l'article 3 del Reglament sobre el règim de pagament dels tributs sobre el joc, aprovat pel Decret 2/2014, de 7 de gener.

"2. En el cas de màquines o aparells automàtics, el subjecte passiu pot sol•licitar a la persona titular de la Delegació Territorial a Barcelona de l'Agència Tributària de Catalunya l'autorització per presentar l'autoliquidació i l'ingrés del tribut de màquines recreatives i d'atzar mitjançant suport magnètic. En aquest cas, un cop concedida l'autorització, el subjecte passiu ha d'efectuar la presentació i ingrés esmentats segons el model que li subministri l'Agència Tributària de Catalunya."

 

Restem com sempre a la vostre disposició per a qualsevol consulta al respecte.

Atentament,
Nerea Tejeda / Rosa Riera

Eventos

Mayo 2019
L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Newsletter

 

Haz tu consulta

consulta
Rellena el siguiente formulario
y haz tu consulta
 

Sinergia CCS

consulta
ser asociado de Acordjoc
 
Diputació 279, 6o 4a
08007 Barcelona
T +34 934 874 785
F +34 934 880 913

INTERMAQ Modulo cas