CONTÁCTANOS    ASÓCIATE       

Llei d'acompanyament als pressupostos de 2012

el . Publicado en Fiscal

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Secció Cinquena. Tributs sobre el joc

Article 64. Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar

1. Es modifica l'article 33 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, que resta redactat de la manera següent:

"Article 33. Base imposable i tipus tributaris

"1. Base imposable:

"a) Regla general:

"Sens perjudici del que disposa la lletra b, constitueix la base imposable del tribut l'import total de les quantitats que els jugadors dediquen a llur participació en els jocs.

"b) Regles especials:

"En els supòsits que es detallen a continuació, la base imposable és la que s'indica per a cada modalitat que s'esmenta:

"– En els casinos de joc, els ingressos bruts que s'obtinguin procedents del joc. S'entén que són ingressos bruts la diferència entre l'import total dels ingressos obtinguts procedents del joc i les quantitats satisfetes als jugadors per llurs guanys.

"No es computa com a ingrés l'import abonat per l'entrada a les sales de joc.

"– En el joc del bingo, la suma total del que satisfan els jugadors per l'adquisició dels cartons o el valor facial dels cartons, llevat del bingo electrònic, en què ho és l'import jugat un cop descomptada la quantitat destinada a premis.

"– En els jocs que s'efectuïn per mitjà d'Internet o per mitjans telemàtics, la base imposable és constituïda per les quantitats que els jugadors dediquen a llur participació en el joc, un cop descomptada la quantitat destinada a premis.

"c) En el bingo electrònic el subjecte passiu ha de disposar d'un sistema informàtic que permeti al departament o ens competent el control telemàtic de la gestió i el pagament de la taxa fiscal corresponent.

"2. Tipus tributaris:

"a) El tipus impositiu general és del 25%. Aquest tipus tributari s'aplica a tots els jocs de sort, envit o atzar que no tenen assenyalat un tipus tributari específic.

"b) El tipus impositiu aplicable a les diverses modalitats especials de bingo és el següent:

"– Bingo plus: 15%.

"– Bingo americà: 15%.

"– Bingo electrònic: 30%.

"c) Als casinos de joc s'aplica la tarifa següent:

Porció de la base imposable Tipus aplicable
Entre 0 i 1.200.000,00 euros 20%
Entre 1.200.000,01 i 2.200.000,00 euros 35%
Entre 2.200.000,01 i 4.500.000,00 euros 45%
Més de 4.500.000,00 euros 55%

"d) El tipus impositiu aplicable als jocs efectuats per mitjà d'Internet o per mitjans telemàtics és del 10%."

2. Es modifica la lletra d de l'article 34.3 de la Llei 25/1998, que resta redactada de la manera següent:

"d) No es merita la taxa en cas de suspensió temporal del permís d'explotació atorgat per l'òrgan competent en matèria de joc i apostes. En el cas que s'aixequi la suspensió temporal abans que fineixi el termini pel qual va ésser atorgada, el subjecte passiu ha d'efectuar el pagament íntegre del trimestre en curs abans de l'alta del permís."

Article 65. Taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries

Es modifica l'article 13 de la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la manera següent:

"Article 13. Base imposable i tipus tributaris de les apostes

"1. La base imposable de les apostes és constituïda per l'import total dels bitllets o resguards de participació venuts, sigui quin sigui el mitjà pel qual es facin. No obstant això, per a les apostes hípiques i sobre esdeveniments esportius, de competició o d'un altre caràcter prèviament determinat, la base imposable és constituïda per la diferència entre la suma total de les quantitats apostades i l'import dels premis obtinguts pels participants en el joc.

"2. Els tipus tributaris aplicables en les apostes són els següents:

"a) El tipus tributari general és del 13%.

"b) El tipus tributari corresponent a les apostes sobre esdeveniments esportius, de competició o d'un altre caràcter prèviament determinat, i també a les apostes hípiques, és del 10%."

Text complet

Eventos

Febrero 2020
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Newsletter

 

Haz tu consulta

consulta
Rellena el siguiente formulario
y haz tu consulta
 

Sinergia CCS

consulta
ser asociado de Acordjoc
 
Diputació 279, 6o 4a
08007 Barcelona
T +34 934 874 785
F +34 934 880 913

INTERMAQ Modulo cas