CONTÁCTANOS    ASÓCIATE       

Llei d'acompanyament als pressupostos de 2014

el . Publicado en Fiscal

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Article 45. Taxes amb tipus de quantia fixa

Secció quarta. Tributació sobre el joc

Subsecció primera. Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar

Article 126. Modificació de la Llei 25/1998

Es modifica el paràgraf quart de l’apartat 1.b de l’article 33 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera següent:

«En el joc del bingo, la suma total del que satisfan els jugadors per l’adquisició dels cartons o el valor facial dels cartons, llevat del bingo electrònic, en què ho és l’import jugat un cop descomptada la quantitat destinada a premis. En el cas del bingo electrònic jugat a més d’una sala simultàniament, l’import jugat total i la quantitat total destinada a premis s’han de prorratejar entre les sales en la proporció que representa l’import jugat en cadascuna d’elles respecte de l’import jugat total.»

Article 127. Modificació de la Llei 21/2001

S’afegeix un paràgraf al final de l’article 8.1.a de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, amb el text següent:

«Si es tracta de màquines de tipus B d’un sol jugador, que tenen limitada l’aposta a 10 cèntims d’euro: 375 euros trimestrals. L’empresa operadora de màquines recreatives de tipus B pot explotar màquines amb aquestes característiques en substitució de les màquines de tipus B que estan en situació de suspensió temporal. Aquestes màquines computen en el percentatge del 20% establert per l’article 22.7 del Decret 23/2005, del 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i no poden superar en cap cas el límit del 50% d’aquell percentatge.»

Subsecció segona. Taxa fiscal sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries

Article 128. Modificació de la Llei 21/2005

S’afegeixen dos articles, el 13 bis i el 13 ter, a la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, amb el text següent:

«Article 13 bis. Base imposable i tipus tributaris de les rifes i les tómboles

»1. La base imposable de les rifes i les tómboles és constituïda per l’import total de les butlletes, els bitllets o els altres mitjans de participació oferts, o, a falta de suport físic, per l’import total dels ingressos obtinguts. Si no es poden determinar prèviament els ingressos que s’obtindran, s’ha de presentar una liquidació pels ingressos estimats i efectuar a compte l’ingrés corresponent, de conformitat amb l’òrgan autoritzant i sens perjudici de la liquidació tributària que escaigui una vegada es justifiqui l’import definitiu dels ingressos obtinguts.

»2. Els tipus tributaris aplicables a les rifes i les tómboles són els següents:

a) El tipus tributari general és del 20%.

b) El tipus tributari corresponent a les rifes i les tómboles declarades d’utilitat pública o benèfica és del 7%.

»Article 13 ter. Base imposable i tipus tributaris de les combinacions aleatòries

»1. La base imposable de les combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries i promocionals és constituïda pel valor dels premis oferts.

»2. El tipus tributari aplicable a les combinacions aleatòries és del 10%.»

 

Article 209. Modificació de la Llei 15/1984 (Joc)

1. S’afegeixen dos apartats, el 4 i el 5, a l’article 6 de la Llei 15/1984, del 20 de març, del joc, amb el text següent:

«4. Les autoritzacions concedides pels òrgans competents en matèria de jocs i apostes de la Generalitat per a explotar qualsevol joc per a la concessió del qual calgui l’acord previ i bilateral de les parts són vàlides fins a la data de llur venciment.

»5. Els terminals, els aparells dispensadors de bitllets, butlletes o justificants de loteries o d’apostes i els terminals de qualsevol modalitat de jocs que es vulguin instal·lar en establiments públics, situats dins l’àmbit territorial de Catalunya, requereixen sempre l’autorització prèvia de l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de jocs i apostes.»

 

Text complet

Eventos

Febrero 2020
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Newsletter

 

Haz tu consulta

consulta
Rellena el siguiente formulario
y haz tu consulta
 

Sinergia CCS

consulta
ser asociado de Acordjoc
 
Diputació 279, 6o 4a
08007 Barcelona
T +34 934 874 785
F +34 934 880 913

INTERMAQ Modulo cas