CONTÁCTANOS    ASÓCIATE       

Llei de modificació de normes tributàries

el . Publicado en Fiscal

Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012

Disposició modificativa Segona. Tributació sobre el joc. Taxa fiscal sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries.

 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 13 de la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la manera següent:

"1. La base imposable de les apostes és constituïda per l'import total dels bitllets o resguards de participació venuts, sigui quin sigui el mitjà pel qual es faci. No obstant això, per a les apostes hípiques i sobre esdeveniments esportius, de competició o d'un altre caràcter prèviament determinat, la base imposable és constituïda per la diferència entre la suma total de les quantitats apostades i l'import dels premis obtinguts pels participants en el joc. Quan l'autorització permeti el desenvolupament del joc de manera continuada en el temps, per al càlcul de la diferència esmentada s'ha de tenir en compte el total de les quantitats apostades i dels premis obtinguts per tots els esdeveniments respecte dels quals s'han celebrat les apostes durant el trimestre natural."

2. S'afegeix un nou article, el 13 quater, a la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, amb el text següent:

"Article 13 quater. Meritació de la taxa sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries

1. En les apostes, la taxa es merita en el moment en què se n'inicia la celebració o organització. Això no obstant, si l'autorització permet el desenvolupament del joc de manera continuada en el temps, el primer any la meritació coincideix amb la data de l'autorització, i els anys subsegüents amb l'1 de gener de cada any natural. En aquests casos, els subjectes passius han d'autoliquidar de manera acumulada les operacions dutes a terme durant el període a què es refereix l'autoliquidació corresponent establerta per reglament.

2. En les rifes, tómboles i combinacions aleatòries la taxa es merita en el moment de concessió de l'autorització corresponent. A falta d'autorització, la taxa es merita quan es duu a terme la rifa, la tómbola o la combinació aleatòria, sens perjudici de les responsabilitats que puguin ésser exigides per aplicació de la normativa corresponent.

3. En el cas de les combinacions aleatòries a què fa referència la disposició addicional primera de la Llei de l'Estat 25/2009, del 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i llur exercici, la taxa es merita quan se n'inicia la celebració o organització."

Text complet

Eventos

Febrero 2020
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Newsletter

 

Haz tu consulta

consulta
Rellena el siguiente formulario
y haz tu consulta
 

Sinergia CCS

consulta
ser asociado de Acordjoc
 
Diputació 279, 6o 4a
08007 Barcelona
T +34 934 874 785
F +34 934 880 913

INTERMAQ Modulo cas